ko-host.be - L&Ko BV Algemene voorwaarden. (acceptable use policy - AUP)

 • Algemene bepalingen.

  1. Deze overeenkomst geldt voor alle ko-host.be – L&Ko BV klanten.
  2. ko-host.be – L&Ko BV wordt hierna ‘de provider’ genoemd.
  3. ko-host.be – L&Ko BV klanten worden hierna ‘de klant’ genoemd.
  4. Voor promoties en/of specials kunnen andere voorwaarden gelden.
 
 • Doelstelling . Deze overeenkomst heeft als doel:

  1. de klant te vrijwaren van probleemsituaties veroorzaakt door medegebruikers.
  2. Het vermijden van misverstanden tussen de provider en de klant
  3. Het aangeven wat de klant al dan niet toegelaten is door de provider op diens hardware of andere infrastructuur.
  4. Het geven van een wettelijke zekerheid voor de provider en de klant.
  5. Het verduidelijken en het vastleggen van de betalingstermijnen.
Algemenevoorwaarden acceptable use policy (aup) - ko-host. Be
 • Aanvaardbaar gebruik

  1. Het is de klant verboden materiaal op te slaan, te raadplegen, of in eender welke zin te gebruiken, dat van illegale aard is volgens de Belgische wetgeving.
  2. de klant mag onder geen beding materiaal delen dat onder een copyright valt, tenzij mits expliciete, geschreven toelating van de auteur of andere houders van het desbetreffende copyright.
  3. Het is de klant niet toegelaten eender welk deel van de infrastructuur van de provider te gebruiken voor Denial of Service en/of Distributed Denial of Service attacks. Bovendien valt dit onder de wetgeving op de computercriminaliteit en kan dit strafrechtelijk vervolgd worden.
  4. De infrastructuur van de provider mag op geen enkele manier gebruikt worden voor het hacken, defacen, of schade berokkenen aan eender welke computer, dit zowel direct als indirect. Dit kan eveneens strafrechtelijk vervolgd worden.
  5. de klant zal zich houden aan de bepalingen opgelegd door de provider door middel van de verdere bepalingen per account, waarvan de gegevens op de site ko-host.be te vinden zijn. In het geval van een zogenaamd ‘Op-maat’ pakket, zullen de bepalingen vermeld in de bevestigingsmail gelden.
  6. het is de klant verboden eender welk deel van de infrastructuur van de provider te overbelasten, op eender welke manier, en tot eender welk doel. Overbelasten bestaat erin de infrastructuur op die manier te manipuleren dat deze niet verder beschikbaar is op de manier die de provider bepaalt.
  7. de klant zal in geen geval zijn paswoorden of andere toegangswijzen doorgeven aan derden, tenzij expliciet gemeld aan de provider door middel van een e-mail of via het ticketing systeem. Pas bij bevestiging hiervan, door middel van e-mail, door de provider, mag de klant toegang verlenen aan derden. In dit geval behoudt de klant de volledige verantwoordelijkheid over de eventuele acties van deze derde(n) op zijn account(s), en gelden de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst steeds.
  8. de klant is het verboden ongewenste e-mail te verzenden naar eender welk adres. Ongewenste e-mail bevat, maar is niet beperkt tot, het zenden van mails in grote getale voor commerciële doeleinden (‘spamming’), het vervalsen/modificeren van e-mail headers (‘forging’). Een mailinglist valt hier niet onder, zolang de geadresseerden de mogelijkheid hebben uit de mailinglist verwijderd te worden en verdere GDPR voorwaarde voldaan zijn, op een duidelijke manier vermeld door de klant. Bij twijfel over de duidelijkheid hiervan kan de provider de klant verplichten een aanpassing te doen teneinde dit te verduidelijken. de provider beslist wanneer er twijfel is.
  9. Bij het niet respecteren van de bepalingen van de AUP ( https://ko-host.be/nl/aup/) kan de provider de klant de meerkost veroorzaakt of verbruikt door de klant aanrekenen. De administratiekosten zullen door de klant gedragen worden en bedragen de werkelijke kost met een minimum van €4 excl. BTW.
   • meerverbruik dataverkeer €1.5 excl. BTW/begonnen GB
   • herstellen van aangebrachte schade €75 excl. BTW/begonnen uur
 
 • Andere bepalingen

  1. de provider kan, zonder voorafgaande waarschuwing, het account of de accounts van de klant beëindigen, en dit zonder enige vorm van terugbetaling in eender welke vorm. de klant verbindt er zich toe deze bepaling te aanvaarden en maakt géén aanspraak op schadeclaims in eender welke vorm. Bij betwisting van de geldigheid van een mogelijke reden tot afsluiting heeft de provider altijd het laatste woord, en dit is onherroepbaar.
  2. de provider kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade opgelopen door de klant, hetzij intellectueel of materieel.
  3. de klant behoudt het copyright op het materiaal dat opgeslagen werd op de infrastructuur van de provider indien de klant houder is van het copyright van het materiaal in kwestie.
  4. Echter, de provider heeft het recht eender welk materiaal, inclusief dat uit punt 4c, te bekijken, te inspecteren, op te slaan, te bewaren, te kopiëren, of eender welk andere vorm van duplicatie en/of inspectie uit te voeren. Dit recht kan echter enkel gebruikt worden indien het gaat om materiaal dat rechtstreeks of onrechtstreeks in overtreding is met eender welk artikel uit deze gebruikersovereenkomst. Dit geldt ook bij twijfel, teneinde zekerheid te bekomen in bepaalde gevallen. De klant zal hier niet op voorhand van worden op de hoogte gebracht, teneinde een onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken. Indien eender welk gevonden materiaal in overtreding is met één of meer van de artikels van deze gebruikersovereenkomst, vervallen de hierboven vermelde rechten voor de klant en heeft de provider het recht dit materiaal, alsook alle andere private gegevens over de klant vrij te geven aan de bevoegde gerechtelijke instanties. Deze instanties kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot): advocaten, openbaar ministerie, politie…
  5. Bij wanbetaling kan de provider het account/de accounts van de klant verwijderen, zonder voorafgaande verwittiging. Ook hier is geen aanspraak tot schadevergoeding voor de klant in eender welke vorm. Daarenboven heeft de provider het recht de klant in gebreke te stellen voor het te betalen bedrag, vermeerderd met 12% administratiekosten, en dit met een minimum van 25 euro.
  6. de provider behoudt het recht deze Gebruikersovereenkomst te wijzigen, op eender welk moment en om eender welke reden, en dit zonder voorafgaande verwittiging aan de klant. De provider zal echter hetgeen binnen zijn mogelijkheden ondernemen om de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Dit kan de provider geheel eenzijdig doen, en heeft ingang op het moment van deze verandering. De geldende gebruikersovereenkomst is terug te vinden op https://ko-host.be/nl/aup/ en enkel de Nederlandstalige versie hiervan is rechtsgeldig. Eender welke vertaling is enkel en alleen bedoeld tot verduidelijking, en kan in geen geval gebruikt worden als rechtsdocument.
  7. de klant verklaart bij het bestellen van een account bij de provider dat hij akkoord gaat met deze overeenkomst. In het geval van een minderjarige zijn de ouders of voogd(en) verantwoordelijk.
  8. Eender welke activiteit onder het account/accounts van de klant wordt diens verantwoordelijkheid geacht, onafhankelijk van wie wat met deze account/accounts doet. De provider raadt daarom aan een paswoord te gebruiken van minimum 8 letters/cijfers en bij voorkeur een letter – cijfer combinatie met hoofd – en kleine letters door elkaar.
 
 • De betalingstermijnen

  1. Tenzij anders aangegeven is de standaard duur van het contract 1 jaar
  2. Ook als de prijs weergegeven word per maand, zonder bijgevoegde verklaring dat het contract maandelijks kan worden afgelost, moet het volledige bedrag: zijnde 12x het aangegeven maandelijkse bedrag, vooraf betaald worden. Het contract begint te lopen op de dag van de betaling tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen
  3. De betalingen voor het vernieuwen van de domeinnaam moet minstens 5 dagen voor de vervaldag op de rekening van de provider staan. Anders zal de provider de domeinnaam niet verlengen voor de vervaldag. Eventuele kosten om de domeinnaam terug te activeren komen ten laste van de klant. Na de vervaldag zal de domeinnaam in externe quarantaine belanden en zal de administratieve vergoeding afhangen van de leverancier van de provider met een minimum van het dubbele van de prijs voor een nieuwe registratie zoals aangeven op https://ko-host.be/.